Impressum

Impressum

NOTHEGGER Slovakia, s.r.o.

CEO Karl Nothegger jun.
Kpt. Nalepku 20
SK-Michalovce 071 01

Tel: +421-5662-81228
Fax: +421-5662-81228
Mail: office@nothegger.sk

ICO: 36 579 459
PSC: 071 01
Obchodný register

PREPRAVNÝ PORIADOK NÁKLADNEJ CESTNEJ DOPRAVY


Všeobecné obchodné podmienky skupiny podnikov Nothegger

Pre špedičné a prepravné služby sa aplikujú výslovne "Všeobecné podmienky pre rakúskych špeditérov " (AÖSP) a "Všeobecné obchodné podmienky pre prepravcov " (AGT), v stále poslednom platnom znení, zverejnené vo vestníku ku „Wiener Zeitung“. Pre prepravné služby v medzinárodnej a vnútroštátnej diaľkovej doprave / cestnej nákladnej doprave dohovor CMR (Spolková zbierka zákonov 138/1961), pričom platia ako dohodnuté aj podmienky podľa „AÖSP“.

Prepravné platí a je splatné ako pri prepravnom na železnici ihneď bez zrážok.

Poukazujeme na Smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2011/7/EÚ o boji proti oneskoreným platbám v obchodných transakciách a účtujeme od 30. dňa po dátume splatnosti faktúry úroky z omeškania a náklady na vymáhanie, predpísané smernicou. V prípade pochybností platí dátum odoslania tovaru ako dátum plnenia zmluvy.

Ako sídlo súdu platí pre všetky prípady Kitzbühel. Ako ďalšie dohodnuté miesto súdu platia podľa čl. 31/1 CMR mestá Viedeň, Amsterdam a Mníchov.

Lehoty pre nakládku a odoslanie, dodacie lehoty podľa „AGT“:
Výňatok zo Všeobecných obchodných podmienok pre prepravcov (AGT):
"§12 Lehoty pre nakládku a odoslanie, dodacie lehoty".
Ak sa prekročí lehota pre nakládku alebo odoslanie alebo sa začiatok prepravy omešká kvôli okolnostiam, za ktoré zodpovedá zadávateľ (pričom aj odosielateľ aj príjemca sú v rovnakom postavení ako zadávateľ), tak musí zadávateľ zaplatiť hodinovú sadzbu, ktorá sa vypočíta z dohodnutej odmeny za prepravu a okrem toho nahradiť prepravcovi celú škodu, ktorá mu vznikla z omeškania (napr. jazdy naprázdno, čakacie časy, atď.).Bankové spojenia

Pre platby na náš účet v Rakúsku:
Sparkasse, A-5021 Salzburg
IBAN: AT21 2040 4000 4005 0494
BIC: SBGSAT2S

Raiffeisenbank St. Ulrich-Waidring eGen, A-6393 St. Ulrich am Pillersee
IBAN: AT37 3634 9000 0102 6921
BIC: RZTI AT 22.349

Pre platby na náš účet v Nemecku:
Sparkasse, D-83022 Rosenheim
IBAN: DE68 7115 0000 0000 312.678
BIC: BYLADEM 1 ROS

Pre platby na náš účet v  Taliansku:
Raiffeisenkasse, I-39050 Karneid-Steinegg
IBAN: IT57 Q 08065 58321 000301001655
BIC: RZSB IT 21.110
Disponent: Nothegger Bolzano

Pre platby na náš účet vo  Francúzsku:
CIC Entreprises Europe
31 Rue Jean Wenger Valentin, F-67958 Strasbourg Cedex 9
Code Banque 30087 - Code Guichet 33085
IBAN: FR76 3008 7330 8500 0401 3920 156
BIC: CMCIFRPP

Kontakt:
Frau Gabriele Steiner
Mail: g.steiner@nothegger.at
Tel: +43-5353-600-76


Obrázky / Fotografie

[Translate to Slovenčina:] Bilder von Nothegger Transport Logistik GmbH und iStock-Photos.


Webová stránka - Google Analytics

Táto webová stránka používa Google Analytics, webovú analytickú službu Google Inc. („Google“). Google Analytics používa takzv. „Cookies“, textové súbory, ktoré sa uložia vo Vašom počítači  a ktoré umožnia analyzovať, ako používatelia využívajú webovú stránku. Informácie vygenerované súborom cookie o vašom používaní tejto webovej stránky sú obvykle prenesené na server spoločnosti Google v USA a tam sa uložia. V prípade aktivácie anonymizácie IP na tomto webe, bude vaša IP adresa skrátená v rámci členských štátov Európskej únie alebo iných zmluvných strán Dohody o Európskom hospodárskom priestore. Iba vo výnimočných prípadoch sa kompletná IP adresa prenesie na server Google v USA a tam sa skráti. Z poverenia prevádzkovateľa tejto webovej stránky bude Google používať tieto informácie na vyhodnotenie Vášho používania tejto stránky, na zosumarizovanie správ o aktivitách na webovej stránke a na poskytnutie služieb, spojených s využívaním webovej stránky prevádzkovateľa. V rámci Google Analytics Vaším prehliadačom sprostredkovaná IP adresa sa nezlúči s ostatnými údajmi v Google. Môžete odmietnuť používanie súborov cookies voľbou v príslušnom nastavení vo vašom prehliadači softvéru; upozorňujeme Vás však na to, že v takomto prípade nebudete môcť plne využívať všetky funkcie tejto webovej stránky. Môžete tiež zabrániť zhromažďovaniu dát generovaných súborom cookie o užívaní stránky (vrátane vašej IP adresy) na Google a spracovanie týchto údajov spoločnosťou Google stiahnutím zásuvného modulu na odkaze: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de

Používaním tejto stránky súhlasíte so spracovaním Vašich údajov spoločnosťou Google vyššie uvedeným  spôsobom a pre vyššie uvedené účely.